TERMOREGOLATORE ERO ELECTRONIC: P116/CC/VH/LRX/R/4CL/F0840/XXXXX/XXXXX/XXXXX